tiistaina, huhtikuuta 09, 2013

Sulfaattipitoisten vesien käsittelyn optimointi

                                                                                                             9.4.2013
Kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevesien sisältämän sulfaatin poistamiseksi ei ole taloudellisesti ja teknillisesti edullisia menetelmiä. Nykyiset menetelmät ovat käyttötalouden kannalta kalliita. Käsiteltävissä vesissä on sulfaattia tyypillisesti useita grammoja litrassa. 

Vesistöön joutuessaan sulfaatti aiheuttaa veden kerrostuneisuutta ja sulfaatin pelkistyessä siitä muodostuu toksisia yhdisteitä.

Keksinnön tavoitteena on parantaa sulfaatin poiston taloudellisuutta, tehokkuutta ja toimintavarmuutta. 

Keksintö hyödyntää sulfaattia pelkistävien bakteerien ominaisuutta tuottaa rikkivetyä sulfaatinpoistoprosessin teknillistaloudelliseen optimointiin  (bioreaktori). Menetelmässä voidaan käyttäämarkkinoilla olevaa tekniikkaa ja koeteltuja ratkaisuja. Bioreaktorissa syntyvä rikkivety poltetaan polttoyksikössä, jolla tuotetaan prosessin tarvitsemaa energiaa. Lisäenergiaa saadaan myös prosessin muista vaiheista. Polton reaktio on voimakkaasti eksoterminen (lämpöä tuottava).

Menetelmään voidaan yhdistää metallien poisto jätevesistä, mikä on usein välttämätöntä myös bioreaktorin kannalta. Poltossa syntyvä rikkidioksidi (SO2) otetaan talteen jatkokäsittelyä varten.


Keksinnön tavoitteet

1)    Vähentää kaivosprosessissa tarvittavan veden määrää lisäämällä veden kierrätystä Jätevesien määrä vähenee huomattavasti

2)    Poistaa prosessivesien sisältämät sulfaatti ja metallit

3)    Lisätä toiminnan taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

4)    Kehittää menetelmästä kansainvälisesti menestyvä tuote


Keksinnölle on tyypillistä, että siinä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa kokoamalla siitä uudentyyppinen toimintamalli. Alustavat kustannus- ja teknillistaloudelliset laskelmat osoittavat sen olevan huomattavasti nykyisin käytettävää teknologiaa halvemman. 

Menetelmän toimintaperiaatteesta ja tunnetuista ratkaisuista johtuen mitään erillistä pilot-tutkimusta ei tarvita, vaan voidaan edetä suoraan referenssilaitoksena. Menetelmää on esitelty eräälle Suomessa toimivalle kansainväliselle kaivosalan yritykselle, joka on alustavasti ilmoittanut kiinnostuksensa hankkeeseen.Keksinnöstä on tehty patenttihakemus.

Ei kommentteja: