perjantaina, heinäkuuta 14, 2006

Sipoo adressi nyt myös ruotsiksi

EI Sipoon maa-alueluovutuksille!

Helsinki ei saa liittää valtion avustuksella Sipoon maita ja vesialueita Helsinkiin ilman sipoolaisten enemmistön lupaa ja suostumusta

Suomessa laki antaa mahdollisuuden "ottaa" toiselta kunnalta/kaupungilta maata ns. yleisen ja laajan kansalaisedun" nimissä. Helsinki haluaa Sipoon kunnan maa- ja vesialueita itselleen perustelulla pääkaupungin kehittäminen. Tavoitteiksi luetellaan mm. Helsingin asuntojen hintojen rauhoittuminen ja tasaantuminen.

Suomessa kansalaismielipiteitä ja -äänestyksiä suoritetaan hyvin harvoin. Nyt on mahdollisuus antaa mielipiteensä kiistaan, jossa on kaksi selkeää osapuolta; ei maaluovutuksille ja kyllä - haettaessa ratkaisuja enemmistön ja suuremman etujen mukaisesti. Asia voi olla myös periaatteellinen, sillä "maan pakkoluovutusperiaate" voi yleistyä muuallekkin. Huom. meneillään olevat "paimentavat" kuntaliitosasiat.

Nyt voit tällä nimikeräyksellä ottaa kantaa ja ilmaista halusi säilyttää Sipoo Sipoona ja sanoa EI Helsingin pyrkimyksille saada itsekkäin päämäärin maata ja vesialueita Sipoolta ilman sipoolaisten enemmistön lupaa.

Sipoon puolesta ry - För Sibbo rf. tukee tätä adressia. Yhdistyksen kotisivut löytyvät:

http://www.sipoo.fi/sipoonpuolesta/

Ilkka Luoma

...............................................................

Suomen ruotsiksi:

Ett rungande NEJ till en tvångsannektering av sydvästra Sibbo!

Helsingfors får under inga omständigheter tillåtas att med statsmaktens hjälp annektera Sibbos land- och vattenområden utan att en majoritet av sibboborna understöder aktionen.

I Finland ger lagen en möjlighet att ”ta” landområden av en annan kommun/stad ifall det uttryckligen är frågan om ett sk. ”synnerligen viktigt och brett allmänt intresse”. I detta fall finns det inte en tillstymmelse av någonting sådant. Helsingfors vill ha land- och vattenområden av Sibbo med motiveringen av att de behövs för att utveckla huvudstadsområdet. Som mål nämns bl.a. en stabilisering av prisnivån på bostäder i Helsingfors.

I Finland ordnas medborgaromröstningar väldigt sällan. Nu har du som läser detta en möjlighet att ge din åsikt i saken. Det finns två klara läger: de som säger nej till påtvingade landöverträdelser och de som säger ja då man söker lösningar utgående från den störres rätt. Fallet kan också vara av allmängiltig karaktär, då ”tvångsinlösningsprincipen” kan (ifall detta går igenom) även tillämpas på andra orter i Finland. Tänk bara på diskussionerna om kommunsammanslagningarna i samband med kommunreformen.

Nu kan du ta ställning genom att underteckna den här namninsamlingen och på det sättet säga som din åsikt att Sibbo skall bevaras som Sibbo och att Helsingfors inte skall utan tillstånd av majoriteten i Sibbo försöka på helt själviska grunder ta över land- och vattenområden, utan hålla tassarna borta från Sibbo.

För Sibbo r.f. - Sipoon puolesta ry understöder den här namninsamlingen. Föreningens hemsidor hittar du på adressen:

http://www.sipoo.fi/forsibbo/

Ilkka Luoma

Vastuuhenkilö: Ilkka Luoma (ilkka.luoma@keskipiste.fi)


Lisäksi vielä Ruotsin ruotsiksi:

NEJ för Sibbos jordområdeavträdelser!

Helsingfors får inte foga med statens understöd Sibbos jord- ochvattenområden till Helsingfors utan sibbobornas tillstånd.

I Finland ger laget en möjlighet att "ta" från en anna kommun/stad land inamnet av s.k. "allmän medborgarförmån". Helsingfors vill ha Sibbo kommunsjord- och vattenområden för sig själv på grund an utvecklingen avhuvudstaden.Som mål sägs bl.a. att bostädernas pris i Helsingfors inte blir för högautan prisförhöjningen blir jämnare.

I Finland har medborgarnas åsikter frågats mycket sällan. Nu har du enmöjlighet att uttrycka din åsikt i saken som har två klara sidor: JA ochNEJ.Saken kan också vara principiell för landets "tvångavträdelseprincip" kanbli allmän också annanstans.

Nu kan du med denna namnförsamling ta ställning till och uttrycka din viljaatt bevara Sibbo som Sibbo och säga NEJ till Helsingfors själviska strävanatt få dela av Sibbo kommun utan tillstånd av sibbobornas majoritet.


Ruotsin ruotsin käännös:
Lukion ruotsinkielen opettaja Leena Luoma, Vantaa

Tasapuolisuuden vuoksi myös Kyllä-vaihtoehto ruotsiksi, siis Helsingillä on oikeus saada valtion avustuksella maita Sipoon kunnalta:

I Finland ger laget en möjlighet att "ta" från en anna kommun/stad land inamnet av s.k. "allmän medborgarförmån". Helsingfors vill ha Sibbo kommunsjord- och vattenområden för sig själv på grund an utvecklingen avhuvudstaden.Som mål sägs bl.a. att bostädernas pris i Helsingfors inte blir för högautan prisförhöjningen blir jämnare.I Finland har medborgarnas åsikter frågats mycket sällan. Nu har du enmöjlighet att uttrycka din åsikt i saken som har två klara sidor: JA ochNEJ.

Nu kan du med denna namnförsamling ta ställning till och uttrycka din åsiktför Helsingfors rättighet att ta mera land- och vattenområden och utvecklahuvudstaden i namnet av en stor fördel och säga JA till denna adress.Helsingfors har en rättighet i namnet av en allmän fördel att foga till sigmera land för att utveckla huvudstaden som har en halv miljon mera människoroch bygga bostäder för dem.(här tas man inte ställning till operationens ekonomiska sida: vad betalas omjord- och vattenområden uppenbarligen senare om avträdelsen händer)

Kyllä - Sipoon maa-alueluovutuksille(käännös Leena Luoma, ruotsinkielen opettaja vantaalaisessa lukiossa)

Ei kommentteja: